• 2016

    اخذ مدرک از آکادمی uoru adds

  • 2017

    کارآموز خانم مریم دربندی

    2017

  • 2018

    دریافت عنوان بهترین میکاپ آرتیس از اروپا