اپیلاسیون

هوووووه
شدم مثل کاکتوس…

حوصله بیرون رفتن هم ندارم

می شینم و کارامو انجام می دم
یکی هم میاد کارای منو انجام میده

تمام